روش های ذخیره سازی

در آزمایشگاه به اطراف خود نگاه کنید. به سیستم مورد استفاده جهت ذخیره مواد شیمیایی و شرایط و محیطی که در آنها نگهداری می شود توجه کنید. بیش از حد ممکن حداقل یکی از نمونه های زیر روشهای ضعیف ذخیره سازی مواد شیمیایی را در آزمایشگاه خود مشاهده خواهید کرد:

حوادث ناشی از روشهای ضعیف ذخیره سازی قابل پیشگیری است. در بیشتر موارد ، روشهای ضعیف ذخیره سازی بالا منجر به فاجعه نشده است. با این حال ، پتانسیل چنین فاجعه ای بسیار زیاد است. در این بخش اطلاعاتی در مورد سیستم های ذخیره سازی جایگزین ارائه می شود که منظور از آن دور زدن روش های ذخیره سازی منسوخ شده و کاهش پتانسیل یک واکنش ناسازگار است. قبل از بحث در مورد ترتیبات ذخیره سازی طبقه بندی ، سه روش ذخیره سازی جایگزین (تصادفی ، الفبایی و ناقص مقوله ای) مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ذخیره سازی تصادفی - بدترین سیستم ذخیره سازی می باشد با استفاده از این سیستم هیچ محدودیتی در محل نگهداری مواد شیمیایی وجود ندارد و هیچ محدودیتی در تعداد واکنش های منفی که ممکن است به دلیل تماس های ناسازگار ایجاد شود وجود ندارد. ممکن است اسیدها، اکسید کننده ها در کنارمواد قابل اشتعال، واکنش دهنده های آب در کنار سینک و سموم قرار بگیرند این آزمایشگاهی است که منتظر وقوع فاجعه است.

ذخیره سازی الفبایی - احتمالاً رایج ترین روش ذخیره مواد شیمیایی است. هنگامی که مواد شیمیایی به صورت حروف الفبا ذخیره می شوند ، وضعیت نسبت به سیستم ذخیره سازی تصادفی بهبود می یابد ، اما هنوز هم احتمال زیادی وجود دارد که مواد ناسازگار در تماس فیزیکی قرار بگیرند ، خصوصاً در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی، نشت و یا یک فاجعه طبیعی. در زیر تعداد زیادی از این نمونه ها را ارائه شده است.

مشکلات نگهداری مواد شیمیایی بر اساس حروف الفبا

نگهداری طبقه ای ناقص

این سیستم بین کلاسهای خطرناک مواد شیمیایی تمایز قائل می شودنمونه هایی از نحوه تقسیم مواد شیمیایی در زیر آورده شده است.

با این حال تماس های نامطلوب هنوز امکان پذیر است و طبقه بندی کاملی نیز باید انجام شود. این کار از طریق یک سیستم ذخیره سازی طبقه بندی کامل انجام می شود